Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PROCEDURA

____________________________________________________________________________

PROCEDURA NA WYPADEK ZAGROŻENIA COVID-19 W ZAKRESIE ZASAD I TRYBU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU I ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ CHOROBY W PRZEDSZKOLU NR 59 W GDYNI

____________________________________________________________________________________________

Podstawa prawna

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 394, 567)

Oświadczenie Prezesa UODO,  Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982

 

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.

 

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury rodzice i pracownicy placówki.

 

Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Procedura, ze względu na nieprzewidywalny przebieg pandemii, jest na bieżąco aktualizowana.

I. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

1. Rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe.

2. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu dziecka podczas pobytu w przedszkolu w danym dniu, przekazywane są – na prośbę rodzica/prawnego opiekuna - poprzez zdalne środki przekazu.

3. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu (pieluszki niemowlęce, kocyki, przytulanki, samochodziki, lalki, książki itp)

 1. Tylko zdrowi rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione przyprowadzają do przedszkola dziecko i odbierają je z przedszkola.

 2. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.

 3. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zabezpieczone w indywidualną ochronę nosa i ust (jeśli ukończyło ono 4. rok życia) podczas drogi do i z przedszkola.

 4. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku przedszkola.

 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając w Sali u nauczyciela oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie

 6. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 7. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych do godz. 8:00

 8. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko w godzinach 12:30-13:30 i po godzinie 14.30

 9. Niedopuszczalne jest przysłanie do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 10. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.

 11. Przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.

 12. Przy odbieraniu dziecka z przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.

 13. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

 14. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadać indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola.

 15. Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do budynku przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem dezynfekującym chyba ,że posiadają rękawiczki jednorazowe.

 16. Rodzice, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka, oczekują przy Sali przedszkolnej zachowując bezpieczne odległości 1,5 m od siebie.

 17. Nauczyciel przedszkola mierzy dziecku temperaturę. Temperatura ciała dziecka mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez rodzica i dziecko.

 18. W razie temperatury powyżej 37,5 °C lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola.

 19. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia(wykreślenie słowa „lekarskiego” i zmiana na oświadczenie rodzica) stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do przedszkola.

 20. Po przejęciu dziecka przez nauczyciela przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają budynek przedszkola.

 21. Nie dopuszczalne są konsultacje z nauczycielem podczas przyprowadzania lub odbioru dziecka z przedszkola. Rodzic może się kontaktować z nauczycielem zdalnie ( mail, kontakt telefoniczny)

 22. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony kontaktowe.

 23. Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko do i z przedszkola, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).

II.ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

1.Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy.

2.W szatni i podczas wychodzeniu na dwór stosuje się rotacyjność grup.

3. Dzieciom udostępnia się sprzęt sportowy i do zabaw ruchowych.

4. Nauczyciele nie organizują grupowych gier i zabaw kontaktowych.

5. Stałe elementy wyposażenia placu zabaw są dezynfekowane na koniec każdego dnia.

6. Na placu zabaw należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od siebie.

7. Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun myje i dezynfekuje ręce.

8.Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki.

III. ZASADY HIGIENY I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

1. Placówka pracuje według zasad higieny, które w okresie stanu epidemicznego zostały dostosowane do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19.

3.Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.

4.Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.

5.W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

6.Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

IV. ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE

1.Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).

2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie i imprezy organizowane dla kilku grup lub całej społeczności przedszkola (teatrzyki, festyny, pokazy, eventy).

3. Występy dzieci związane z uroczystościami grupowymi i rodzinnymi będą udostępniane rodzicom za pomocą elektronicznych komunikatorów.

4. Nauczyciele każdej grupy prowadzą „Rejestr wejść do grupy”, który zawiera imię i nazwisko osoby wchodzącej, datę, godzinę, cel wejścia.

5. W holu przedszkola znajduje się „Rejestr wejść na teren przedszkola” , który zawiera imię i nazwisko osoby wchodzącej, datę, godzinę, cel wejścia, oraz numer telefonu osoby wchodzącej. Pracownik przedszkola wprowadzający rodzica/interesanta na teren placówki zobowiązany jest do wpisania osoby do wyż. wymienionego rejestru.

6. Dostawcy zamówionych towarów nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się być przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.

7. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 2-dniowej kwarantannie.

8. Kontakt z Dyrektorem jest możliwy tylko i wyłącznie zdalnie tj telefon i mail .

V. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PLACÓWKI .

1. Pracownik przedszkola, w przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy) powinien pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem.

2. Zadania pracowników:

a) pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.

b) usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, puzzle, książeczki. Systematycznie dezynfekować przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.).

c) pracownik zobowiązany jest dezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, włączniki światła, itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów).

d) wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.

e) zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

f) zorganizować dziecku miejsce do wypoczynku na leżaku, zachowując przy tym dystans pomiędzy leżakami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekować je.

g) unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

h) przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbice, rękawiczki), zachowywać bezpieczny dystans.

i) przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu opiekunów ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.

j) nie wchodzić w obuwiu zewnętrznym do pomieszczeń świeżo zdezynfekowanych.

k) przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

l) ogranicza się w miarę możliwości zaangażowanie w pracę z dziećmi pracowników i personelu powyżej 60. roku życia.

3. Pracownicy powinni zgłaszać przełożonym zapotrzebowanie na indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice) oraz środki do dezynfekcji pomieszczeń oraz rąk.

VI. WYDAWANIE POSIŁKÓW

1.Posiłki przygotowywane są na terenie szkoły przez pion kuchenny. 2.Śniadania, II śniadanie, obiad i podwieczorek – wydawane są przez pracowników kuchni na wózkach kuchennych. 3.Pracownicy obsługi odbierają wózki w drzwiach wiodących do pomieszczeń kuchennych. 4.Porcjowanie potraw odbywa się w sali dydaktycznej. 5.Każde dziecko otrzymuje posiłek na swoim talerzu. 6.Nie ustawia się wspólnych chusteczek jednorazowych na stolikach. 7. Nauczyciel lub osoba z personelu obsługowego podaje chusteczkę bezpośrednio danemu dziecku.

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.

2. Przedszkole zawiadamia natychmiast rodziców o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.

3. Rodzice są zobowiązani do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola.

4. W przypadku braku kontaktu z rodzicami przedszkole wzywa karetkę pogotowia.

5. Rodzice mają obowiązek poinformowania przedszkola o diagnozie lekarskiej tylko w przypadku stwierdzenia zachorowania przez dziecko lub członka rodziny zamieszkującego z dzieckiem, na Covid-19.

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID 19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. NALEŻY WSTRZYMAĆ PRZYJMOWANIE KOLEJNYCH DZIECI , POWIADOMIĆ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ

7. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

8. Obszar, w którym poruszał się pracownik / dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

10. W przypadku niedostosowania się rodziców do postanowień niniejszej procedury tj. ukrywania:

-prawdy o przebywaniu dziecka w jednym domu z osobą będącą na kwarantannie lub chorą na Covid-19,dyrektor przedszkola jest zobowiązany do złożenia stosownej informacji do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej;

-prawdy o stanie zdrowia dziecka lub;

-uporczywego przyprowadzania dziecka z katarem, kaszlem, gorączką lub innymi widocznymi objawami chorobowymi; co jest sprzeczne z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe oraz art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dyrektor przedszkola jest zobowiązany do złożenia wniosku do Sądu Rodzinnego w celu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej dziecka.


Procedura wprowadzona Zarządzeniem nr 01/09/2020 z dnia 17 września 2020 Dyrektora Przedszkola nr 59

Traci moc Procedura z 14 maja 2020r.

Data dodania: 2020-05-14 16:02:09
Data edycji: 2020-09-20 18:19:29
Ilość wyświetleń: 1284
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej