Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

PROCEDURA

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19

w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby

w Przedszkolu nr 59 w Gdyni

 

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 394, 567)

Oświadczenie Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco aktualizowana.

 

I

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe i złożyć stosowne oświadczenia (załącznik nr 1).

 2. Rodzice/opiekunowie prawni oczekujący na oddanie/odebranie dziecka do/z placówki zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 – 2 m od siebie.

 3. Rodzice, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka, stoją przed wejściem głównym zachowując bezpieczną odległości 2 m od siebie.

 4. W przedsionku przedszkola może jednocześnie przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi ( w przypadku rodzeństw)

 5. Do przedszkola dziecko może przyprowadzać tylko jeden opiekun wspólnie zamieszkujący z dzieckiem.

 6. Pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę i odbija Kartę Mieszkańca w czytniku.

 7. Temperatura ciała dziecka mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez rodzica i dziecko.

 8. W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola

 9. Po zmierzeniu temperatury ciała dziecka, rodzic w przedsionku przedszkola przekazuje, je pracownikowi placówki.

 10. Temperatura jest też mierzona dziecku podczas pobytu w placówce.

 11. Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali pod opiekę nauczyciela.

 12. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej podejrzeniem chorobą rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do przedszkola.

 13. Dziecko chorujące na astmę lub alergiczny nieżyt nosa może uczęszczać do przedszkola tylko po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.

 14. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu ( tj. np. zabawki książki, napoje do picia, jedzenie, chusteczki jednorazowe itp.)

 15. Dzieci mające długie włosy muszą mieć je związane.

 16. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola zgłasza się przez system domofonów i oczekuje w przedsionku na odbiór dziecka .

 17. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni, przekazuje rodzicowi i odbija Kartę Mieszkańca w czytniku.

 18. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu podczas pobytu dziecka w danym dniu w przedszkolu możliwe jest wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.

 19. Dzieci przyjmowane są do przedszkola do godz. 8.00, a wydawane rodzicom w godzinach 12:30-13:30 i po godz. 14:30.

 

 

II

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy.

 2. W szatni i podczas wychodzenia na dwór stosuje się rotacyjność grup

 3. Na placu zabaw należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od siebie.

 4. Pracownik placówki dezynfekuje regularnie sprzęt lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie. Dzieci nie korzystają ze stałych elementów wyposażenia placu zabaw.

 5. Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Nauczyciel myje i dezynfekuje ręce.

 6. Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki, np. na spacer.III

ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

Placówka przestrzega zasad sanitarnych zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 1. Placówka pracuje według ustalonego planu higieny, który w okresie stanu epidemicznego został dostosowany do wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19 (załącznik nr 3).

 3. Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.

 4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk (załącznik 3) oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk .

 5. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników (załącznik nr 4).

 6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 7. Sprzęty wykorzystany na placu zabaw regularnie dezynfekuje się przy użyciu środka do dezynfekcji lub sprzętu do tego dedykowanego lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie (załącznik nr 3).

 

IV

ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE

 1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki)

 2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe (rytmika, j. angielski) i imprezy (teatrzyki, festyny) prowadzone przez osoby z zewnątrz. Wyjątek stanowi rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych.

 3. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się być przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.

 4. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 24 godzinnej kwarantannie.

 5. Kontakt z Dyrektorem, Wicedyrektorem, Referentem i Główną Księgową odbywa się tylko i wyłącznie zdalnie za pośrednictwem maila i kontaktu telefonicznego

V

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

Pracownik przedszkola ma obowiązek dokonywania samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy) powinien pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 1. Zadania pracowników:

 1. Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.

 2. Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, książki, puzzle itp. W sali pozostają tylko zabawki , które można dezynfekować. Zabawka po dezynfekcji może być użyta po upływie 0,5 godz. Systematycznie dezynfekować przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.). Pracownik zobowiązany jest dezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, włączniki światła, itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów).

 3. Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę ewentualnie w razie potrzeby.

 4. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź samemu myć dzieciom ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

 5. Dzieci podczas pobytu w Przedszkolu nie leżakują. Nauczyciel zapewnia im czas relaksu i wyciszenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 6. Unikać organizowania skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 7. Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbice, rękawiczki), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.

 8. Przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu opiekunów ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.

 9. Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego oraz obsługi z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 1. Ogranicza się w miarę możliwości zaangażowanie w pracę z dziećmi pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 2. Pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice, odzież ochronną).

VI

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.

2. Przedszkole zawiadamia rodziców o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.

3. O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie ze wskazaniami.

4. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

Dyrektor

Katarzyna Dukat

Data dodania: 2020-05-14 16:02:09
Data edycji: 2020-05-14 16:26:07
Ilość wyświetleń: 215
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button