Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Świerszczyki

 

 

Godziny pracy grupy 

Poniedziałek: 8:00- 15:45

Wtorek: 8:00-16:00

Środa: 7:30-15:45

Czwartek: 7:00-15:45

Piątek: 7:00-15:45

 

 

 

 

 

Marzec

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych;
 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć;
 • wiązanie obuwia.
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody;

Językowa aktywność dziecka:

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • nazywanie części ciała;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych

wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki);
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
 • nazywanie części ciała;

Artystyczna aktywność dziecka:

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg); konstruowanie z tworzywa przyrodniczego, korka, drutu, papieru, wełny;
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończeniu pracy.
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • nazywanie części ciała;
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie);
 • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwagi na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki;
 • spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole;
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowywania się podczas spożywania posiłków;
 • przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
 • przebywanie w dobrze wywietrzonych, oświetlonych i odpowiednio ocieplonych pomieszczeniach;
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • dbanie o narządy zmysłów poprzez: dobre oświetlenie miejsc zabaw, pracy, unikanie hałasu, tego, by samemu też nie być jego źródłem, wietrzenie pomieszczeń;
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej;
 • odpowiednie dobieranie miejsc zabaw przy stoliku, biurku (miejsce dobrze oświetlone, krzesło dopasowane do wzrostu dziecka).
 • odpowiednie dobieranie miejsc zabaw przy stoliku, biurku (miejsce dobrze oświetlone

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach;
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu;
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach.
 • godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/ koleżanek;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury;
 • określanie sytuacji wywołujących różne emocje, np.: radość, złość, smutek, strach;
 • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii;

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej;
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
 • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
 • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystywanie codziennych sytuacji do nabywania umiejętności samooceny;
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.
 • szukanie kompromisu w spornych sprawach;
 • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
 • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • określanie tego, co dziecko robi dobrze;
 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego

zainteresowanie;

 • identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby;
 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak: wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
 • podejmowanie działań i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
 • podejmowanie działań i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

Językowa aktywność dziecka:

 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • rozpoznawanie instrumentów muzycznych, perkusyjnych i innych, np. gitary, pianina, po ich dźwiękach;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom, w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i sposób niewerbalny;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • próby samodzielnego czytania;
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.
 • uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne;
 • rozpoznawanie instrumentów muzycznych, perkusyjnych i innych, np. gitary, pianina, po ich dźwiękach;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom, w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i sposób niewerbalny;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom, w kontaktach grupowych;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
 • rozpoznawanie liter pisanych;

Artystyczna aktywność dziecka:

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
 • słuchanie, czytanych przez nauczyciela lub lektora, fragmentów utworów literackich z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
 • nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
 • improwizowanie piosenek ruchem;
 • poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich;
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
 • opracowywanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej;
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci;
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

Artystyczna aktywność dziecka:

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
 • wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry);
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
 • słuchanie, czytanych przez nauczyciela lub lektora, fragmentów utworów literackich z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
 • nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;
 • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka);
 • wyrażanie nastroju danego obrazu, pracy plastycznej ruchem lub za pomocą innych środków ekspresji;
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
 • opracowywanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej;
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
 • tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką, literaturą;
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np.: ze smutkiem, złością, radością;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.
 • poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich;
 • wzbogacanie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni);
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
 • opracowywanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej;
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac

z ich wykorzystaniem;

 • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy i czteromiarowych;
 • ocenianie zachowań fikcyjnych bohaterów; stosowanie określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny.
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
 • nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
 • poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich;
 • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
 • wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry);
 • poznawanie słów związanych ze sztuką: obraz, rzeźba, portret, autoportret, reprodukcja, zabytek, stosowanie ich;

Aktywność poznawcza:

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
 • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy itp.);
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
 • odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • poznawanie wybranych mierników czasu od starożytności do dnia dzisiejszego;
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze;
 • wskazywanie pełnych godzin na zegarze;
 • mierzenie czasu trwania różnych czynności, np. stoperem, porównywanie czasu trwania różnych czynności, stosowanie określeń: dłużej,

krócej;

 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci, uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10.
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i zmian nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
 • poruszanie się pod dyktando nauczyciela;
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci, uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych

(sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);

 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków;
 • nazywanie źródeł dźwięków.
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
 • odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);
 • odtwarzanie rytmu w metrum 2/4, 3/4 , 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom, w kontaktach grupowych;
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • próby samodzielnego czytania;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;
 • rozpoznawanie liter pisanych;
 • rozumienie, że rozwój umiejętności czytania odbywa się stopniowo i indywidualnie u każdego dziecka;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i zmian nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
 • nazywanie i wskazywanie części ciała występujących podwójnie, parami – oczu, uszu, nóg;
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
 • odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia;
 • oglądanie kwiatów ogrodowych, nazywanie ich, np.: tulipany, nasturcje, lilie; omawianie ich budowy (np. tulipana);
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie

śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy);

 • poznawanie zwiastunów wiosny, np.: kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach;
 • nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczonym do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np.:

sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem);

 • sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10;
 • poznawanie etapów rozwoju kwiatów ogrodowych;
 • wymienianie nazw miesięcy należących do wiosny;
 • poznawanie etapów rozwojowych wybranych zwierząt, np. żaby, motyla;
 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode).

 

 

 

 

 

 

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/ustalamy-domowe-zasady-ekranowe-2/

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/dzieciecy-mozg-a-ekrany/ 

 

 

Data dodania: 0000-00-00 00:00:00
Data edycji: 2023-03-08 09:01:39
Ilość wyświetleń: 4605
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej